Monday, March 21, 2011

Үзэл бодол нь...

Өөрийн гэсэн үзэл бодолтой, түүндээ үнэнч байх нь бусдад хүндлүүлэх үнэлүүлэх нэг алхам. Мөн өөрийн зорилогодоо хатуу байр суурьтай гэдгээ илэрхүүлэх таны илэрхүүлэл юм. Б.Г

No comments:

Post a Comment